برنامه سه ماهه اول هیئت شطرنج استان آذربایجان شرقی

برنامه سه ماهه اول هیئت شطرنج

1.مسابقات هفتگی روز جمعه ها سر ساعت 11 از مورخه : 96/1/18

2. مسابقه شطرنج روز پدر 22 فروردین

3. مسابقه سریع روز مبعث مورخه 96/02/05 ساعت 10/30

4. مسابقه شطرنج جام رمضان هفته دوم خرداد ماه

5. مسابقه شطرنج لاله پارک هفته آخر ماه رمضان 6. مسابقه شطرنج قهرمانی استان 8 تیر ماه


زمان: 2018-07-03 15:15:02